Storno podmínky a storno formulár

Spotrebitelé mají právo na odvolání podle následujícího ujednání, pricemž spotrebitelem je jakákoli fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za úcelem, který není prevážne obchodní ani samostatne výdelecne cinný:

A. Storno podmínky

Právo na odstoupení

Máte právo zrušit tuto smlouvu do ctrnácti dnu bez udání duvodu. Výpovední lhuta je ctrnáct dní ode dne uzavrení smlouvy.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení, musíte nás informovat (VISYT Digital AG, Sempacherstrasse 15, CH-6003 Lucerne, Tel .: +41 793420958, E-Mail: mail@visyt.net) prostrednictvím jasného prohlášení (napr. S Dopis zaslaný poštou nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto úcelu mužete použít priložený vzorový formulár pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

Ke splnení termínu zrušení stací zaslat oznámení o uplatnení práva na zrušení pred uplynutím doby zrušení.

Dusledky odstoupení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, dáme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, vcetne nákladu na dorucení (s výjimkou dodatecných nákladu, které vyplývají z výberu jiného typu dorucení než nejlevnejší standardní dorucení, které nabízíme mít), které mají být splaceny okamžite a nejpozdeji do ctrnácti dnu ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem zrušení této smlouvy. Pro toto vrácení použijeme stejné platební prostredky, které jste použili pro puvodní transakci, pokud s vámi nebylo výslovne dohodnuto neco jiného; V žádném prípade vám nebudou za tuto splátku úctovány žádné poplatky. Mužeme odmítnout vrácení, dokud neobdržíme zboží zpet nebo dokud neposkytnete dukaz, že jste zboží odeslali zpet, podle toho, co nastane dríve.

Zboží nám musíte vrátit nebo predat okamžite, v každém prípade nejpozdeji do ctrnácti dnu ode dne, kdy jste nás informovali o zrušení této smlouvy. Lhuta je dodržena, pokud odešlete zboží pred uplynutím lhuty ctrnácti dnu.

Nesete prímé náklady na vrácení zboží.

Jakoukoli ztrátu hodnoty zboží musíte zaplatit, pouze pokud je tato ztráta hodnoty zpusobena manipulací se zbožím, která není nutná ke kontrole povahy, vlastností a funkcnosti zboží.

Vyloucení nebo predcasné ukoncení platnosti práva na odstoupení

Poznámka:
Právo na odstoupení zaniká v prípade smlouvy o dodávce digitálního obsahu, který není na fyzickém nosici dat, pokud jsme zacali s plnením smlouvy poté, co jste výslovne souhlasili s tím, že zacneme s plnením smlouvy pred uplynutím lhuty pro odstoupení a máte své Souhlasem s plnením smlouvy jste potvrdili, že ztratíte právo na odstoupení.
 

Konec zásad zrušení digitálního obsahu

Obecná informace

1) Vyvarujte se poškození a znecištení zboží. Zašlete nám prosím zboží zpet v puvodním obalu s veškerým príslušenstvím a všemi soucástmi balení. V prípade potreby použijte ochranný vnejší obal. Pokud již nemáte puvodní obal, použijte vhodný obal k zajištení odpovídající ochrany pred poškozením pri preprave.

2) Prosím, neposílejte nám zboží zpet k vyzvednutí zboží.

3) Vezmete prosím na vedomí, že výše uvedená císla 1–2 nejsou predpokladem pro úcinné uplatnení práva na odstoupení.

B. formulár pro odstoupení od smlouvy

Chcete-li zrušit smlouvu, vyplnte tento formulár a odešlete jej zpet.

V

VISYT Digital AG
Sempacherstrasse 15
CH-6003 Luzern
Tel.: +41 793420958
E-Mail: mail@visyt.net

Já / my (*) tímto rušíme mnou / námi uzavrenou smlouvu o nákupu následujícího zboží (*) / poskytování následující služby (*)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Objednáno dne (*) ____________ / prijato dne (*) __________________

________________________________________________________________
Jméno spotrebitele (spotrebitelu)

________________________________________________________________
Adresa spotrebitele (spotrebitelu)

________________________________________________________________
Podpis spotrebitele (spotrebitelu) (pouze pri oznámení na papíre)

_________________________
datum

(*) Nehodící se škrtnete