ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISYT Digital AG

Geldig vanaf 1 oktober 2020

1. Inleiding

Deze algemene voorwaarden (hierna: "AV") zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen u en VISYT Digital AG (hierna: "VISYT") met betrekking tot het gebruik van de aanbiedingen (hierna: "Aanbod") die via VISYT beschikbaar zijn. Afwijkende algemene voorwaarden van de gebruiker worden niet erkend, tenzij VISYT uitdrukkelijk schriftelijk instemt met de geldigheid ervan.

VISYT biedt gebruikers de mogelijkheid toegang te krijgen tot de diensten die deel uitmaken van het VISYT-aanbod.

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van VISYT, moet u een creditcard gebruiken.

2. Beschrijving van de aanbieding, technische vereisten

VISYT biedt de mogelijkheid om informatie uit een database te lezen door middel van een QR-code. Deze informatie wordt verstrekt binnen het aanbod en is inbegrepen in het abonnement. Zolang de abonnee een actief abonnement heeft, heeft u onbeperkte toegang tot de database.

VISYT biedt toegang tot bestaande gegevens op grond van een licentieovereenkomst met de respectieve houders van de rechten. VISYT streeft daarbij altijd naar een ononderbroken werking. Niettemin kan het gebeuren dat bepaalde opties, informatie of soorten toegang tot de bestaande databank worden opgeheven (bv. wegens het verstrijken van de desbetreffende licentieovereenkomst met de houder van de rechten). De gebruikers erkennen en aanvaarden derhalve dat zij geen aanspraak kunnen maken op de beschikbaarheid van de bestaande gegevens.

2.1 Minimale technische vereisten

Om toegang te krijgen tot de VISYT-dienst en deze te gebruiken zoals bedoeld, moet u over minimale technische vereisten beschikken, zoals een internetverbinding. De minimale technische vereisten voor het gebruik van de dienst vindt u hier.

Om de VISYT-dienst te kunnen gebruiken, moet u ook de gratis VISYT-app downloaden en op uw apparaat installeren. Meer informatie hierover vindt u onder 4.1.

VISYT behoudt zich het recht voor de technische vereisten van tijd tot tijd te wijzigen in het licht van de technologische vooruitgang. Wij zullen u op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen in overeenstemming met sectie 17 van deze AV.

De kosten van de apparaten die voor het gebruik van het aanbod worden gebruikt, alsmede eventuele kosten voor de internetverbinding, met inbegrip van de kosten die de aanbieder van de mobiele telefoon voor de gegevensoverdracht in rekening brengt, zijn niet in de aanbiedingsprijs inbegrepen.

3. Abonnementsvormen

VISYT biedt verschillende soorten abonnementen aan waarmee u toegang kunt krijgen tot het aanbod. De abonnementsvormen kunnen van tijd tot tijd veranderen.

Informatie over de abonnementsvormen die VISYT momenteel aanbiedt, is te vinden op www.visyt.me. De specifieke voorwaarden van elk abonnement maken deel uit van de overeenkomst tussen VISYT en u en vormen een aanvulling op deze algemene voorwaarden. Indien de specifieke voorwaarden van het abonnement verschillen van de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden, hebben de specifieke voorwaarden voorrang.

Tenzij anders vermeld in de specifieke voorwaarden van een abonnement, kunt u kiezen welke abonnementsvorm u wenst en kunt u op elk moment overschakelen op een andere abonnementsvorm. Als u overstapt op een abonnementsvorm met een hogere kostprijs, zal de upgrade onmiddellijk na de overstap plaatsvinden. U betaalt de hogere kosten echter pas vanaf de volgende betaaldatum. Als u overstapt op een abonnementsvorm met lagere kosten, behoudt u uw bestaande abonnement voor de tijd die u al betaald hebt en gaat het nieuwe abonnement pas in vanaf de volgende factureringsperiode.

Daarnaast biedt VISYT naar eigen goeddunken speciale abonnementen aan, bijvoorbeeld in het kader van in de tijd beperkte marketingcampagnes of samenwerkingsverbanden met bedrijven of organisaties. Dergelijke speciale abonnementen zijn onderworpen aan andere gebruiksvoorwaarden, waarover u in verband met het desbetreffende abonnement zult worden geïnformeerd.

4. Sluiting van het contract, VISYT-App

Om een abonnementsovereenkomst te sluiten, moet u eerst een gebruikersaccount ("Mijn account") aanmaken op www.visyt.net. Om de gebruikersaccount aan te maken, moet u de volgende gegevens verstrekken: Naam, achternaam, e-mailadres, adres, wachtwoord. U moet ook een betalingsmethode kiezen. Wij verzamelen echter geen betalingsgegevens.

U moet dan een keuze maken uit de selectie van beschikbare abonnementen en uw keuze bevestigen. Voordat u zich verbindt tot het betalen van het abonnement door het te kopen, kunt u uw invoer op elk moment wijzigen door terug te gaan naar de overeenkomstige stap van het bestelproces met behulp van de "wijzig" of "terug" commando's die voor dit doel zijn voorzien.

Om de aankoop te voltooien, moet u uw selectie controleren, onze Algemene Voorwaarden en alle andere voorziene voorwaarden aanvaarden en kennis nemen van onze verklaring inzake gegevensbescherming. U bevestigt dan de aankoop en gaat akkoord met de betaling van de aangewezen vergoeding.

Onmiddellijk na het voltooien van het bestelproces ontvangt u een bevestiging op het e-mailadres dat u tijdens de registratie hebt opgegeven.

4.1 VISYT App

U krijgt toegang tot de VISYT-dienst onmiddellijk na de bevestiging van uw bestelling. U kunt de VISYT-app gratis downloaden en installeren in de populairste app stores (bijv. Google Play Store, Apple App Store). Houd er rekening mee dat de gebruiksvoorwaarden en het contract van de respectieve app store van toepassing zijn.

5. Proefabonnement, begin van betaald abonnement

Indien het abonnement dat u hebt afgesloten een gratis proefperiode omvat (hierna "proefabonnement" genoemd), hebt u de mogelijkheid om alle functies van het door u gekozen abonnement gratis uit te proberen tijdens de proefperiode.

De duur van het proefabonnement wordt bepaald door de verstrekte vouchercode. De vervaldatum van het proefabonnement wordt eveneens vermeld tijdens het bestelproces, alsook in de orderbevestiging.

Gebruikers hebben geen recht op een gratis proefperiode.

5.1 Begin van het betaalde abonnement

Na afloop van het proefabonnement wordt het door u bestelde abonnement tegen betaling voortgezet. Indien u dit niet wenst, kunt u het abonnement tot de laatste dag van de gratis proefperiode annuleren via uw gebruikersaccount ("Mijn account") op www.visyt.app.

6. Herroepingsrecht

Tenzij u daadwerkelijk afstand hebt gedaan van uw herroepingsrecht, hebt u recht op het volgende Zwitserse wettelijke herroepingsrecht:

ANNULERINGSBELEID

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van de sluiting van de overeenkomst. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (VISYT Digital AG, Sempacherstrasse 15, CH-6003 Luzern, Zwitserland, of e-mail: mail@visyt.net) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, homepage of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen.

Voorbeeld van een annuleringsformulier

(Indien u het contract wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te zenden).

Aan VISYT Digital AG, Sempacherstrasse 15, CH-6003 Luzern, Zwitserland, of e-mail mail@visyt.net:

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*).

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

7. Termijn en facturering

Tenzij uitdrukkelijk een tijdslimiet voor het abonnement is overeengekomen, lopen VISYT-abonnementen voor onbepaalde tijd.

De kosten van het abonnement vloeien voort uit de respectieve beschrijving van het aanbod en uit de orderbevestiging en zijn telkens 30 dagen vooraf verschuldigd. De eerste factureringsperiode begint op de dag van de sluiting van het contract of, indien een proefabonnement is voorzien, vanaf de eerste dag na het einde van het proefabonnement.

Afhankelijk van de specifieke regelgeving van het land kan extra belasting over de toegevoegde waarde verschuldigd zijn. Eventuele kosten voor dataverkeer via internet of het mobiele netwerk zijn niet in de kosten inbegrepen.

VISYT behoudt zich het recht voor om de kosten voor de verschillende abonnementsvormen te wijzigen, alsmede om nieuwe abonnementsvormen in te voeren of bestaande abonnementsvormen te wijzigen overeenkomstig artikel 17.

8. Betaling

U kunt de kosten van uw abonnement betalen via een van de betaalmethoden die worden vermeld op www.visyt.net. Wanneer u uw persoonlijke account registreert op www.visyt.net, moet u een betaalmethode kiezen en deze zo nodig bijwerken, bijvoorbeeld als een kaart die u hebt geregistreerd, vervalt of geblokkeerd wordt.

U kunt de kosten van uw abonnement ook betalen door cadeaubonnen in te wisselen. Als u uw abonnement wilt voortzetten nadat de periode die u met een cadeaubon hebt betaald is verstreken, moet u extra cadeaubonnen inwisselen of een betaalmethode kiezen waarmee de kosten van het abonnementstype dat u hebt gekozen in rekening kunnen worden gebracht. Als u een cadeaubon inwisselt om de kosten van een bestaand abonnement te betalen, zal het bedrag dat in rekening wordt gebracht op de betaalmethode die u hebt geregistreerd, worden gepauzeerd gedurende de periode die door de cadeaubon wordt gedekt.

Als u met een creditcard of automatische incasso betaalt, moet u ervoor zorgen dat er voldoende geld op uw bankrekening staat waaraan uw kaart of automatische incasso is gekoppeld, zodat VISYT de betaling op elke betaaldatum kan ontvangen.

Indien VISYT niet in staat is uw betaalinstrument op de geplande afwikkelingsdatum te debiteren om redenen die buiten de macht van VISYT liggen, behoudt VISYT zich het recht voor uw abonnement op te schorten. Dit doet geen afbreuk aan eventuele andere of verdere vorderingen van VISYT.

Als VISYT uw abonnement heeft opgeschort, ontvangt u een e-mailbericht op het e-mailadres dat in uw account staat. Als u VISYT dan toestaat om direct te betalen, zal VISYT uw abonnement deblokkeren en weer activeren. Eventuele terugbetalingsclaims met betrekking tot de periode gedurende welke uw abonnement was opgeschort, zullen worden uitgesloten. Voor meer informatie over hoe u uw abonnement kunt deblokkeren, kunt u contact opnemen met de klantenservice.

De ontvangstbewijzen voor uw betalingen worden beschikbaar gesteld op uw rekening op www.visyt.net en kunnen van daaruit worden gedownload en afgedrukt.


9. Annulering

U kunt uw onbeperkte abonnement op elk moment opzeggen via uw gebruikersaccount op www.visyt.me. U kunt uw abonnement ook op een andere manier opzeggen door contact op te nemen met VISYT.

Als de annulering ten minste 2 dagen voor de volgende factureringsdag wordt ontvangen, wordt deze van kracht aan het einde van de huidige factureringsperiode. In ieder geval kunt u uw abonnement onbeperkt blijven gebruiken tot de dag waarop de opzegging van kracht wordt. Zodra de opzegging van kracht wordt, zullen uw abonnement en de inhoud waarop het betrekking heeft niet langer voor u beschikbaar zijn.

Het recht op buitengewone opzegging blijft in elk geval onverlet.

10. Beëindiging door VISYT

VISYT heeft het recht om uw abonnement zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen indien.

(i) VISYT kan geen betaling ontvangen met de betalingsgegevens die u in uw persoonlijke account op www.visyt.me hebt geregistreerd;

(ii) u of een lid van uw bedrijf dat onder uw abonnement valt, een materiële bepaling van deze TOS heeft geschonden; of

(iii) u of een lid van uw bedrijf dat onder uw abonnement valt, inbreuk heeft gemaakt of heeft bijgedragen aan de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van VISYT, zijn licentiegevers of andere relevante derden.

Na beëindiging van uw abonnement op grond van bepaling (i), kunt u uw eerdere abonnement weer activeren indien u uw betalingsmethode wijzigt of bijwerkt en VISYT hiervan op de hoogte stelt voordat uw account wordt opgezegd.

Indien VISYT redenen heeft om aan te nemen dat er sprake is van de onder ii) of iii) genoemde omstandigheden, is VISYT gerechtigd uw abonnement op te schorten totdat de omstandigheden zijn onderzocht.

Indien VISYT haar eigen aanbod staakt of besluit het aanbod of de daarop van toepassing zijnde voorwaarden ingrijpend te wijzigen, behoudt VISYT zich het recht voor uw abonnement te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

De bevestiging van de opzegging van uw abonnement zal worden verzonden naar het e-mailadres dat u in uw persoonlijke account op www.visyt.net hebt geregistreerd.

11. Beschikbaarheid en aansprakelijkheid

De dienst van VISYT is normaal 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar. De Dienst kan echter beperkt of onderbroken zijn in verband met geplande upgrades en onderhoud.

U stemt ermee in dat ongeplande onderbrekingen van de Dienst kunnen optreden als gevolg van technische fouten of een verkeerde behandeling en dat de Dienst niet vrij is van bugs en andere fouten.

U stemt ermee in dat uw abonnement u het recht geeft om de Dienst alleen te gebruiken zoals deze is ontworpen op het moment van gebruik.

11.1 Aansprakelijkheid

Vorderingen tot schadevergoeding zijn uitgesloten. Uitgesloten hiervan zijn vorderingen tot schadevergoeding voortvloeiend uit letsel van leven, lichaam of gezondheid of uit de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen), alsmede aansprakelijkheid voor andere schade op grond van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door VISYT, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Materiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken.

In geval van schending van een voorwaarde die de kern van het contract raakt, is de aansprakelijkheid van VISYT beperkt tot de voorzienbare schade die inherent is aan het contract en die door haar gewone nalatigheid is veroorzaakt, behalve in gevallen van overlijden, persoonlijk letsel of aantasting van de gezondheid.

De bovenstaande beperkingen gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van VISYT indien vorderingen rechtstreeks tegen hen worden ingesteld.

De bepalingen van de Wet Productaansprakelijkheid blijven onverlet.

12. Klachten

Indien u een klacht wenst in te dienen over de dienstverlening van VISYT, dient u dit te doen onmiddellijk nadat u kennis heeft genomen van de omstandigheid of omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot de klacht - in ieder geval niet later dan drie maanden nadat de omstandigheden zich hebben voorgedaan. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk worden ingediend bij de VISYT-klantenservice.

Dit doet geen afbreuk aan uw wettelijk recht om uw vorderingen voor de rechter of in rechte te doen gelden.

13. Persoonlijke gegevens

VISYT verzamelt, verwerkt en bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met het privacybeleid van VISYT. Door deze voorwaarden te aanvaarden, stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de algemene voorwaarden en het privacybeleid van VISYT. In dit verband stemt u er uitdrukkelijk mee in dat VISYT u per brief, telefoon, e-mail, in-app-berichten of berichten in uw gebruikersaccount mededelingen kan sturen die relevant zijn voor het contract (bijvoorbeeld kennisgevingen van annulering, factureringsinformatie, enzovoort).

Zodra uw abonnement is opgezegd, wordt uw account voor een periode van twee jaar gepauzeerd. Dit betekent dat u dezelfde persoonsgegevens en gebruikersgeschiedenis aan uw account zult koppelen (bijv. bezoekerslijsten) als u zich gedurende deze twee jaar opnieuw aanmeldt voor de dienst. Als u niet wilt dat het account wordt gepauzeerd, kunt u contact opnemen met de VISYT-klantenservice en verzoeken om verwijdering van uw account voor het einde van de periode van twee jaar.

14. Toegestaan gebruik, gebruiksrechten, schadeloosstelling

U kunt vrijwillig een foto aan uw profiel toevoegen, die dan ook naast uw naam wordt weergegeven in de recensies die u schrijft.

14.1 Gebruiksrechten

VISYT verleent u een eenvoudig, beperkt en te allen tijde herroepbaar gebruiksrecht op de via VISYT beschikbare inhoud, uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële of commerciële doeleinden. Dit gebruiksrecht bestaat zolang de overeenkomst tussen u en VISYT bestaat en de daarop van toepassing zijnde bepalingen volledig worden nageleefd.

Daarbuiten verleent dit contract u geen gebruiksrechten op de via VISYT beschikbare inhoud.

14.2 Schadeloosstelling

U bent verplicht VISYT op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle vorderingen die tegen VISYT worden ingesteld op grond van of in verband met uw gebruik van het aanbod. Dit geldt ook, maar is niet beperkt tot, alle redelijke kosten die VISYT maakt om zich tegen dergelijke vorderingen te verweren (bv. juridische kosten).

15. Uw gebruikersaccount

Uw account op www.visyt.net of op de VISYT-app is strikt persoonlijk. U bent verplicht uw gebruikersnaam en wachtwoord niet aan derden bekend te maken en ze veilig te bewaren, zodat derden er niet zonder toestemming bij kunnen. Als u uw eindapparaat deelt met een of meer andere personen, moet u altijd uitloggen nadat u de dienst hebt gebruikt.
Bovendien verbindt u zich ertoe alle in uw gebruikersaccount opgeslagen gegevens en informatie steeds te actualiseren.

16. Overmacht

VISYT is niet aansprakelijk voor onderbrekingen of storingen in de uitvoering van de dienst die het gevolg zijn van omstandigheden waarover VISYT redelijkerwijs geen controle heeft en die VISYT redelijkerwijs niet kon voorzien en waarvan VISYT de gevolgen redelijkerwijs niet kon vermijden of ondervangen.

17. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden

VISYT behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. VISYT is verplicht u ten minste 30 dagen voordat de wijzigingen in deze algemene voorwaarden van kracht worden, per e-mail te informeren op het adres dat in uw gebruikersaccount is opgeslagen. Indien u bezwaar maakt tegen de wijzigingen, zal uw abonnement worden beëindigd met ingang van de datum waarop de wijzigingen van kracht worden. Als u geen bezwaar maakt tegen de wijzigingen, zijn de gewijzigde voorwaarden van toepassing vanaf de in de e-mail vermelde datum.

Het aanbod wordt gedaan door VISYT. VISYT heeft het recht om rechten en verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, de dienst en uw abonnement over te dragen aan een derde. Daarnaast is VISYT ook gerechtigd om betalingsvorderingen aan derden over te dragen of te verpanden en om onderaannemers in te schakelen om delen van de Dienst te verlenen.

18. Contact gegevens

VISYT Digital AG is een Zwitserse naamloze vennootschap met het bedrijfsidentificatienummer CHE-115.230.443 en heeft de volgende contactinformatie:

Adres: Sempacherstrasse 15, CH-6003 Luzern
Website: www.visyt.app
E-mail: mail@visyt.app
Telefoon: +41 79 342 09 58

Diensttijden voor onze klantenservicehotline zijn te vinden op www.visyt.me.

19. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Zwitserse recht. Alle rechten inzake consumentenbescherming waarop u aanspraak kunt maken op grond van de dwingende wetgeving in het land waar u verblijft, blijven onverlet.

Indien een van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden daardoor niet aangetast. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt vervangen door de wettelijke bepalingen, indien die er zijn. Indien dit evenwel voor een van de partijen bij de overeenkomst een onredelijk nadeel zou betekenen, wordt de overeenkomst in haar geheel onverbindend.

Als er een geschil ontstaat tussen VISYT en u, biedt de Europese Commissie alle consumenten en bedrijven de mogelijkheid om geschillen op te lossen via een onlineprocedure, zie http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

In geval van een geschil tussen u en VISYT zullen de partijen eerst trachten tot een wederzijdse minnelijke schikking te komen. Het recht om uw eigen vorderingen voor de rechter af te dwingen, blijft in ieder geval onverlet.


Copyright © 2020 VISYT