Annuleringsvoorwaarden & annuleringsformulier

Consumenten hebben een herroepingsrecht overeenkomstig het volgende, waarbij een consument iedere natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven:

A. Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (VISYT Digital AG, Sempacherstrasse 15, CH-6003 Luzern, tel.: +41 793420958, e-mail: mail@visyt.net) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Uitsluiting of voortijdig einde van het herroepingsrecht

Let op:
Het herroepingsrecht vervalt in geval van een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud die zich niet op een materiële drager bevindt, indien wij met de uitvoering van de overeenkomst zijn begonnen nadat u er uitdrukkelijk mee hebt ingestemd dat wij vóór het verstrijken van de herroepingstermijn met de uitvoering van de overeenkomst beginnen en u hebt bevestigd dat u weet dat u door uw instemming uw herroepingsrecht bij het begin van de uitvoering van de overeenkomst verliest.
 

Einde van het annuleringsbeleid voor digitale inhoud

Algemene opmerkingen

1) Voorkom beschadiging en verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen naar ons terug in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Indien u niet meer over de originele verpakking beschikt, gelieve dan voor voldoende bescherming tegen transportschade te zorgen met een geschikte verpakking.

2) Stuur de goederen niet terug naar ons om ze te laten ophalen.

3) Er zij op gewezen dat de hierboven genoemde punten 1-2 geen voorwaarde zijn voor de daadwerkelijke uitoefening van het herroepingsrecht.

B. Annuleringsformulier

Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen.

Naar

VISYT Digital AG
Sempacherstrasse 15
CH-6003 Luzern
Tel.: +41 793420958
E-Mail: mail@visyt.net

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument(en)

________________________________________________________
Adres van de consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.